logo

 

 

 

 

KONTAKT

crta

Informacije

 

Darja Vrečko
telefon: 051 677 134

 Zdenka Škerbinek

Stanka Pihlar

Naslov SUPSJ:

Sindikat uslužbencev plačne skupine J, Na soseski 10 a, 2000 Maribor

PRISTOPNA IZJAVA

IZSTOPNA IZJAVA

 

 

 

 

 

obvestila

Odgovor članici sindikata na zastavljeno vprašanje

Osdgovor članici na zastavljeno vprašanje

22. d člen ZSPJS govori, da se izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela izvede, če ima zavod na razpolago sredstva prihrankov za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev (refundacije, bolniške) ali nezasedenih delovnih mest, za katere pa so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna. V letu 2015 lahko za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela uporabniki proračuna porabijo največ do 40% sredstev iz prihrankov določenih 22.d. členu ZSPJS. Na pogajanjih se sedaj vse vrti okoli poslovnika, delovanja pogajalskih skupin, plačne lestvice, regresa, napredovanj, zaposlovanja. Vlada je posredovala predlog ZIPR1617 in v 82. členu govori o delovni
uspešnosti iz naslova povečanega obsegu dela-spodaj priložen. Pri tej točki razprava ni stekla. Sklepna zahtevo sindikata je bil, da se vsi členi iz ZIPR-a, ki se tičejo ZUJF-a (stroškov dela) prenesejo v nek nov zakon. Vlada mora na osnovi sklepa pripraviti gradivo, ki bo predmet pogajanj in takrat menim, da bo razprava tekla tudi o tem členu. Vsekakor bomo poskušali podati tudi naša stališča, v kolikor si bomo izborili besedo.

Vladni predlog člena: 82. člen (delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela)(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena Uredbe o delovniuspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovneuspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne službence v drugihdržavnih organih, lahko do 31. decembra 2016 višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih naloguporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančneganačrta uporabnika proračuna, znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače.Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iznaslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta,lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.

Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačahdirektorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06,46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09,91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12,41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 ,43/14, 6/15 in 57/15), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela do 31. decembra 2016 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena uredbe iz prejšnjega odstavka.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 31. decembra 2016 uporabniki proračuna porabijo največ 40 odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

Napisali ste tudi, da imate tržni program, zato vam predlagam, da lahko tudi iz tržne dejavnosti izplačate delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storite v skladu z obstoječo zakonodajo. Veseli smo vaših pobud in hvala za sodelovanje. Prijazen pozdrav.

Jožica Frangeš

Zakon o javnih financah

Sporočamo,
da je predlog Zakona o javnih financah umaknjen s spletne strani Ministrstva za finance zato, ker se na novo pripravlja. Obveščene smo, da so člene, ki so se nanašali na zaostritev pogojev dela računovodij (na temo izobraževanje za preizkušenega računovodja ter pridobitev licence) umaknili iz zakona. Takoj, ko bo predlog zakona šel v obravnavo, se moramo nanj odzvati in podati na vsebino strokovno mnenje. Menimo, da je dosežek že to, da so nam na ministrstvu prisluhnili in upoštevali naša stališča. Seznaniti se moramo tudi z evropsko direktivo poklicev, z njihovimi stališči glede delovanja omenjenih služb. Menimo, da bo zakon na določenih področjih sledil tej direktivi.

Zapisali:
Jožica, Karmen

Pogajanje

Pogajanja z dne 19. 10. 2015

Vlada pogojuje povečanje mase plač v letu 2016 z gospodarsko rastjo in z obveznostmi iz fiskalnega pravila. V Bruselj je (že julija) poslala poročilo o nadaljnjem varčevanju za leto 2016, 2017 na področju stroškov dela. Prihodki proračuna so odvisni od tega, kako bo država z nadaljnjimi ukrepi zagotavljala pogoje za gospodarsko rast. Pripravlja se tudi zakon o nepremičninah. Davek od nepremičnin ni prihodek proračuna ampak prihodek lokalnih skupnosti . Vlada bi morala z občinami doseči nek sporazum o razporeditvi tega davka.

Sindikalna stran za leto 2016 zahteva, da se:

  • upoštevajo napredovanja,
  • regres za letni dopust se izplača v celoti,
  • premije se dvigujejo postopoma, do konca leta 2016 bi morale doseči 100%,
  • postopna uveljavitev uspešnosti,uveljavitev plačne lestvice z marcem 2016 na izhodišče pred uveljavitvijo ZUJF-a.

Pogajanja se predvidoma nadaljujejo 26. 10. 2016.

Jožica Frangeš

Pogajanja 12. 10. 2015, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Pogajanja 12. 10. 2015, velika sejna soba Vlade RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana.

Gospod Štrukelj in ostali iz sindikalne strani; še vedno ni jasno koliko bodo državo stala napredovanja.

Gospod Koprivnikar; točna ocena bo znana do konca pogajanj, ko bodo razpolagali z več podatki. Vlada se zavzema za vsebinsko ne le za zgolj načelno obravnavo.

Gospa Ramšak; najnižje plačani bi prejeli regres v višini minimalne plače, ostali pa za 100 € višjega kot letos. Znižanje plačne lestvice bi veljalo do 1. 12. 2016. Predstavila je vladni predlog. Gradivo najdete tu.

Gospod Štrukelj in ostali iz sindikalne strani;

Plačna lestvica naj se vrne na junij 2012, izplačilo pokojninske premije naj bo 90 %, vprašanja nagrajevanja uspešnosti bi ostala odprta in bi bila del pogajanj. Ob kršitvi dogovorov mora biti stavka plačana. Zahteva umika odločb ZSPSJ in ZPU. Opredelitev do odprave anomalij, ki mora biti eksplicitna, natančno mora biti določeno, kako se bodo anomalije odpravljale. Minimalna plača sega do 16. plačnega razreda. Zaposlovanje; generacijska vrzel, vlada mora začeti zaposlovati mlade. Zavrnitev vseh odločb ZUJF-a, zahteva, da vlada pripravi ovrednotenje varčevanja.

Gospod Ščernjavič; vladi so poslali 18 sklopov rešitev.

Gospod Koprivnikar, predlog sindikatov pomeni 200 milijonov višji proračun. Pogajati se je treba v okviru danih okvirjev. Šli bodo po novi mandat na vlado, da bodo lahko razširili izhodišča. Vsako povečanje na eni strani pomeni jemanje na drugi.

Gospod Vidič; za odpravo anomalij v javnem sektorju bo oblikovana 6 članska skupina, iz vsake strani 3. člani.

Pogajanja se bodo nadaljevala 19. 10. 2015.

Zapisala Darja Vrečko

13. 10. 2015